You are currently viewing یاد عزیزان از دنیا رفته باشیم

یاد عزیزان از دنیا رفته باشیم

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیم
در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.

یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که عزیزشان را از دست داده اند.

احسان و نیکوکاری شما به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت اهدا میشود.
@ordibeheshtcharity

@yademan.hast

@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید