شما در حال مشاهده هستید هزینه درمانی مرداد ماه ۱۴۰۰

هزینه درمانی مرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد درمانی مردادماه ۱۴۰۰ خیریه اردیبهشت زنجان:
ترخیص از بیمارستان
کودک بستری بدلیل تشنج پدر معتاد
۲۰۰ هزار تومان

ترخیص از بیمارستان
کودک بی بضاعت بستری بدلیل تب
۴۷۰ هزار تومان

آتل بندی
آتل بندی کودک با بیماری پروانه ای
یک میلیون و 300 هزارتومان

توانبخشی
هزینه کار درمانی کودک ۱.۵ ساله
780 هزارتومان
توانبخشی (عینک)
هزینه عینک
600 هزارتومان
دارو
هزینه داروی کودک با مشکل لوزه
70 هزار و 300 تومان
آزمایش
هزینه آزمایش کودک ۱۱ ساله
241 هزار و 200 تومان
رادیولوژی
هزینه رادیولوژی کودک ۱۱ ساله
6ترخیص از بیمارستان
ترخیص نوزاد بی بضاعت از بیمارستان
460 هزارتومان
نوارمغزی
نوار مغزی کودک ۲ ساله
400 هزارتومان
دارو
داروی کودکی که مشکل رشد قد دارد
432 هزار و 750 تومان
ویزیت
ویزیت کودک با مشکل قلبی
63 هزارتومان
دارو
دارو برای کودک با مشکل قلبی
26 هزار 250 تومان
دارو
دارو برای کودک با مشکل قلبی
47 هزارتومان
دندانپزشکی
ترمیم و ارتدونسی دختر 16 ساله
3 میلیون و 700 هزارتومان
———–
جمع کل هزینه درمانی مردادماه 1400 :
8 میلیون و 851 هزار و 500 تومان1 هزارتومان

دیدگاهتان را بنویسید