You are currently viewing داستان مهربانی

داستان مهربانی

یکی از خیرین مهربان دوچرخه را به کودکمان هدیه دادند.
و توسط مادر کودک بعنوان هدیه تولد به کودک اهدا شد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید