You are currently viewing پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا پوشک پوشک به کودکان نیازمند به ارزش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید