شما در حال مشاهده هستید پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا پوشک پوشک به کودکان نیازمند به ارزش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید