ابنجا هم نذر شما قبوله

ابنجا هم نذر شما قبوله

اینجا هم نذر شما قبوله
به نیت شهدای کربلا میتوانیم بخشی از نذورات خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید