You are currently viewing محرم فرصتی برای کمک به کودکان نیازمند

محرم فرصتی برای کمک به کودکان نیازمند

خیرین گرامی امثال که امکان دادن نذورات بخاطر کرونا وجود نداره، میتونیم سهمی از نذرمون رو به کودکان نیازمند اهدا کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید