اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی

اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی به خانواده کودک نیازمند

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید