You are currently viewing اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی

اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی به خانواده کودک نیازمند

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید