اهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

اهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا ۲۴ عدد شیرخشک
به ارزش ۹۱۲ هزار تومان

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید