You are currently viewing اهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

اهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا ۲۴ عدد شیرخشک
به ارزش ۹۱۲ هزار تومان

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید