خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

در صورتی که کودک نیازمند درمان در استان زنجان می شناسید به خیریه اردیبهشت معرفی کنید تا با همیاری شما گامی در رفع مشکلات این کودکان برداریم.
۳۳۳۶۷۱۲۵
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید