You are currently viewing خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

در صورتی که کودک نیازمند درمان در استان زنجان می شناسید به خیریه اردیبهشت معرفی کنید تا با همیاری شما گامی در رفع مشکلات این کودکان برداریم.
۳۳۳۶۷۱۲۵
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید