شما در حال مشاهده هستید خرید ۱۹ جفت کفش

خرید ۱۹ جفت کفش

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
خرید و اهدا ۱۹ جفت کفش در عید نوروز ۱۴۰۰
به کودکان نیازمند
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید