جمع آوری کمک های مردمی جهت اطعام کودکان نیازمند

جمع آوری کمک های مردمی جهت اطعام کودکان نیازمند

عید غدیر کودکان نیازمند را میهمان سفره های اطعام خود کنیم.
سهم من ده هزار تومان

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید