You are currently viewing اهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در عید قربان

اهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در عید قربان

برای تکمیل بسته های غذایی اهدایی به کودکان نیازمند میتوانید گوشت قربانی خود را به دفتر خیریه تحویل نمایید.
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید