اهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در عید قربان

اهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در عید قربان

برای تکمیل بسته های غذایی اهدایی به کودکان نیازمند میتوانید گوشت قربانی خود را به دفتر خیریه تحویل نمایید.
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید