شما در حال مشاهده هستید کمپین تامین ۱۰۰ بسته مواد غذایی

کمپین تامین ۱۰۰ بسته مواد غذایی

برای تامین ۱۰۰ بسته مواد غذایی سه ماهه تابستان دست یاری به سوی شما مهربانان دراز میکنیم.
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید