شما در حال مشاهده هستید خیریه اردیبهشت حامی کودکان بازمانده از تحصیل

خیریه اردیبهشت حامی کودکان بازمانده از تحصیل

تشکیل کلاس های آموزش تحصیلی برای کودکانی که افت تحصیلی دارند
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید