کودکان نیازمند را میهمان سفره های افطاری خود کنیم.

کودکان نیازمند را میهمان سفره های افطاری خود کنیم.

کودکان نیازمند را میهمان سفره های افطاری خود کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید