شما در حال مشاهده هستید در ماه رمضان حامی کودکان نیازمند باشیم

در ماه رمضان حامی کودکان نیازمند باشیم

کودکان نیازمند را میهمان سفره های افطاری خود کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید