You are currently viewing روز جهانی کارگر گرامی باد

روز جهانی کارگر گرامی باد


We must congratulate Iranian working children on International Labor Day..
@apple
@rahmati_hamed

روز جهانی کارگر را باید به کودکان کار در ایران تبریک گفت زیرا آن ها با جان نحیف شان زندگی می سازند.

دیدگاهتان را بنویسید