You are currently viewing مهربان باشیم

مهربان باشیم

دراین دنیا،
جایی که میتوانی هرچیزی باشی مهربان باش
هیچ ثروتی در دنیل بزرگتر از این صلح ذهنی نیست..

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید