داستان مهربانی

داستان مهربانی

مبلغ این مورد توسط خیرین تامین شد

همت عالی تان ستودنی است.

دست یاری بسوی شما خیرین گرانقدر دراز می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید