شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

مبلغ این مورد توسط خیرین تامین شد

همت عالی تان ستودنی است.

دست یاری بسوی شما خیرین گرانقدر دراز می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید