You are currently viewing یادمان هست

یادمان هست

امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که عزیزشان را از دست داده اند.
در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کرد.
احسان و نیکوکاری شما به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت اهدا میشود.
@ordibeheshtcharity

@yademan.hast
@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید