You are currently viewing اطعام حسینی

اطعام حسینی

صدها


صدها فرشته بوسه برآن دست میزنند
کز کار خلق یک گره بسته وا کنند

دیدگاهتان را بنویسید