چتر مهربانی بر سر کودکان در اربعین حسینی

چتر مهربانی بر سر کودکان در اربعین حسینی

قلبهای مهربان،کودکان را دوست دارند.

در اربعین حسینی کودکان نیازمند را میهمان سفره های احسان خود کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید