شما در حال مشاهده هستید ۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی گرامی باد.

۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی گرامی باد.

قدردان زحمات صادقانه پلیس هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید