گزارش عملکرد سه ماهه فصل بهار سال ۹۹

گزارش عملکرد سه ماهه فصل بهار سال ۹۹

در سه ماهه فصل بهار سال ۹۹
توانستیم با حمایت شما مبلغ 21 میلیون و 729 هزار تومان از محل کمک های نقدی واریزی به حساب خیریه و 33 میلیون و 442 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی ،

جمعا ۵۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به خانواده های کودکان نیازمند خدمات ارائه دهیم.

تا مهربانی هست زندگی باید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید