You are currently viewing گزارش عملکرد سه ماهه فصل بهار سال ۹۹

گزارش عملکرد سه ماهه فصل بهار سال ۹۹

در سه ماهه فصل بهار سال ۹۹
توانستیم با حمایت شما مبلغ 21 میلیون و 729 هزار تومان از محل کمک های نقدی واریزی به حساب خیریه و 33 میلیون و 442 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی ،

جمعا ۵۵ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به خانواده های کودکان نیازمند خدمات ارائه دهیم.

تا مهربانی هست زندگی باید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید