اهدا ۲۱۴ عدد مرغ به خانواده های نیازمند

اهدا ۲۱۴ عدد مرغ به خانواده های نیازمند

اهدا ۲۱۴ عدد مرغ به خانواده های نیازمند
به ارزش تقریبی ۵ میلیون و چهارصد هزار تومان.
آنچه از ما می ماند مهربانی است.

دیدگاهتان را بنویسید