You are currently viewing «باب الجواد» راه ورودی به قلب توست

«باب الجواد» راه ورودی به قلب توست


«باب الجواد» راه ورودی به قلب توست
حاجت رواست هرکه از این راه می رود

مثل نسیم صبح و سحرگاه می رود
هرکس میان صحن حرم راه می رود

از هرچه غصه دارد و غم می شود رها
هر سائلی که خدمت این شاه می رود

وقتی فرشته های حرم بال می زنند
از سینه های شعله زده آه می رود

این جا بهشت روی زمین فرشته هاست
از این زمین فرشته به اکراه می رود

خورشید در طواف حرم وه! چه دیدنی ست
هرشب به پای بوسی آن ماه می رود

«باب الجواد» راه ورودی به قلب توست
حاجت رواست هرکه از این راه می رود
.
شعر:خانم فاطمه نانی زاد

دیدگاهتان را بنویسید