با همراهی شما خیران گران قدر ، وضعیت حمایت از این کودک 19 ماهه و مادرش به شرح زیر است:

درصد حمایت شما خیران تا کنون
60%