You are currently viewing زمستان است و در ورای بادهای سرد

زمستان است و در ورای بادهای سرد

زمستان است و در ورای بادهای سرد

سخت میسوزند صورتکهای بینوای زرد

سخت میسوزند کودکان کار

کودکان فقر، کودکان درد

ای داد از این بیداد

فریاد از این بیداد

دیدگاهتان را بنویسید