You are currently viewing پرونده ۲۰۱

پرونده ۲۰۱

سه کودکی که تحت سرپرستی پدری می باشند که به علت داشتن مشکلات روحی قادر به کارکردن نمی باشد، از طرفی مادرشان نیز خانه را ترک نموده و کودکان خود را به امید پدر رها کرده به همین امر از آرامش روحی بهره مند نبوده و وضعیت روحی و عاطفی خوبی ندارند و در یک خانه استیجاری زندگی می کنند که در تامین اجاره بها و لوازم ضروری و رفاهی با مشکل مواجه اند و کودکان نیز با مشکلات عدیده ای از حمله تحصیل و غذای گرم مواجه اند. که این موسسه به کمک شما خیرین و همت بزرگواران تا کنون برای این عزیزان غذای گرم تهیه نموده و در حال حاظرنیاز به سرپناه دارند باشد که درد کمتری متحمل شوند. می گویند قلب هرکس به اندازه مشت بسته اوست ….اما ما در اردیبهشت قلبهایی را دیده ایم که به اندازه دنیایی از محبت برای این کودکان عمیقند.

دیدگاهتان را بنویسید