You are currently viewing گزارش عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

گزارش عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

پروردگارا
ما را دلی ده تا به هر خرده ریزه از سختی از هم نپاشد؛ تا تکیه‌گاهی برای کودکان رنج باشد در برابر صخره سنگ‌های غلتان از رنج‌های بزرگ که زندگی‌شان را و روح لطیفشان را ِز ریشه می‌کَند و آشفته می کند.

در اردیبهشت 98 مبلغ 7 میلیون و 542 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی به کودکان نیازمند هزینه شده است.