گزارش عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

گزارش عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

پروردگارا
ما را دلی ده تا به هر خرده ریزه از سختی از هم نپاشد؛ تا تکیه‌گاهی برای کودکان رنج باشد در برابر صخره سنگ‌های غلتان از رنج‌های بزرگ که زندگی‌شان را و روح لطیفشان را ِز ریشه می‌کَند و آشفته می کند.

در اردیبهشت 98 مبلغ 7 میلیون و 542 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی به کودکان نیازمند هزینه شده است.