اهداف خیریه اردیبهشت زنجان

1- شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل
2- شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خشونت و آزار
3- شناسایی و حمایت از کودکان کار
4- شناسایی و حمایت از کودکان نیازمند درمان
5- شناسایی و حمایت از کودکان معتاد و در معرض اعتیاد
6-شناسایی و حمایت از کودکان نیازمند غذای گرم